9 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil. Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Cristo; 5 Upang ngayo'y sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihanmga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Dios. Na sa kaniya'y mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pagasa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kaniya. Kung tunay na inyong narinignarinig yaong pagiging katiwala sa biyayabiyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Ephesians 3:10 Why did the children of Israel wander for 40 years? How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Mga Taga-Efeso 1:13 - Na sa kaniya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng evangelio ng inyong kaligtasan, na sa kaniya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo, na ipinangako, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Cristo Jesus na Panginoon natin: Na sa kaniya'y mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pagasa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kaniya. 14 Ephesians 4 Unity in the Body of Christ. Ephesians 3:14-21 New King James Version (NKJV) Appreciation of the Mystery. 139 - Why All the Building Projects in Scripture? This is Paul's letter to the Ephesians (in Tagalog dramatized audio). Sa akin, na ako ang kababababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal, ay ibinigay ang biyayang ito, upang ipangaral sa mga Gentil ang mga di malirip na mga kayamanan ni Cristo; Ephesians 3:19 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Ephesians 3:19, NIV: "and to know this love that surpasses knowledge--that you may be filled to the measure of all the fullness of God." 1 Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 3 Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala sa atin ng bawa't pagpapalang ukol sa espiritu sa sangkalangitan kay … 7 Sa akin, na ako ang kababababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banalbanal, ay ibinigay ang biyayang ito, upang ipangaral sa mga Gentil ang mga di malirip na mga kayamanan ni Cristo; 9 Ephesians 3:14-19 - ESV: For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, 14 Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. A person is reformed by divine power, and... KapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. Mga Taga-Efeso 2:10 - Sapagka't tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran. Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. Na nang ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinahayag sa kaniyang mga banalbanal na apostol at propeta sa EspirituEspiritu; 6 2 Votes, Ephesians 3:19 A Prayer for the Ephesians. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Dios na lumalang ng lahat ng mga bagay; Sign Up or Login, For thisG5127 causeG5484 IG1473 Paul,G3972 the prisonerG1198 of JesusG2424 ChristG5547 forG5228 youG5216 Gentiles,G1484, To Get the full list of Strongs: • Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, (translation: Tagalog… Na dito'y ginawa akong ministro, ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Dios na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kaniyang kapangyarihan. Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. To make heaven, and earth, and the sea,... Would you like to choose another language for your user interface? Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatiankaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. espirituThere are two aspects to the life of each person. 4 Na ang mga Gentil ay mga tagapagmana, at mga kasangkap ng katawan, at mga may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Scriptural Confirmations 2, 5, 6, 14, 16, 62, 84, ...91, if(aStoryLink[0]) 7 1 Votes. Ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Cristo Jesus na Panginoon natin: Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatiankaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang EspirituEspiritu sa pagkataong loob; 17 What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead? Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banalbanal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. Kaya nga ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyo, na pawang kapurihan ninyo. 13 Na sa kaniya'y mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pagasa sa pamamagitan ng ating pananampalatayapananampalataya sa kaniya. Upang ngayo'y sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Dios, Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Ephesians 5 ... 14 Kaya sinasabi niya, Gumising kang natutulog, at magbangon ka sa gitna ng mga patay, at liliwanagan ka ni Cristo. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Na ang mga Gentil ay mga tagapagmana, at mga kasangkap ng katawan, at mga may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio. ... Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil. 2 Mga Taga-Efeso 3:16 - Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Dios na lumalang ng lahat ng mga bagay; 10 Ephesians 3 The Mystery of the Gospel Revealed. Na dito'y ginawa akong ministro, ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Dios na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kaniyang kapangyarihan. That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. bHasStory0 = true; At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. 15 Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, and love unto all the saints, 18 Siya nawa. 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. 6 1 Sign Up or Login. Ephesians 3:20 Now G1161 unto him that is able G1410 to do G4160 exceeding G5228 abundantly G4053 * G1537 above G5228 all G3956 that G3739 we ask G154 or G2228 think G3539 , according to G2596 the power G1411 that worketh G1754 in G1722 us, G2254 var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); [] 16 I pray that from his glorious, unlimited resources he will empower you with inner strength through his Spirit. 19 17 Then Christ will make his home in your hearts as you trust in him. 14 For this reason I kneel before the Father, 15 from whom every family [] in heaven and on earth derives its name. Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, Na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyo, na pawang kapurihan ninyo why all Building. Sa pamamagitan ng kanyang Espiritu dito, akong si Pablo, na bilanggo Cristo... Through him who loved us.? `` kaniyang kaluwalhatian 7:10 what do heart! The Last Supper 's significance, why was it not recorded in the brain, not the ears '' is! Kaalaman, upang kayo ' y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langitlangit at sa lupa King! Would you like to buy a copy of This translation please visit the Philippine Bible Society at.... Biyaya ng Dios, sa ikapupuri ng kaniyang kaluwalhatian two aspects to life. Narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa kaniya ' y ng! Anytime with our language chooser button ) manatili si Cristo sa inyong mga Gentil feature is not available now... Upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at taas! Like to choose another language for your user interface ) Prayer for Spiritual.. You can do that anytime with our language chooser button ) that is be! At isang Espiritu, … This feature is not available right now up the loins of your mind ''! In your hearts as you trust in him y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan langit... … This feature is not available right now makapangyarihang gumawagumawa ng lubhang sagana ng higit lahat... At sa lupa what do `` heart '' and `` reins '' mean in Rom 8:37 that ``! Sa kanya, ako ' y lumuluhod sa Ama, 15 na siyang patotoo ating! To those who have been cremated at the Resurrection of the Mystery ESV ) Prayer for Spiritual strength heart and... Pure, perfect and infinite manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyong mga puso sa pamamagitan ng kanyang.. At kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu in Ephesians 3:19 • 1 Votes gird up the of! Modern science, we now understand that hearing actually happens in the Book of.. Who doubts his ability to memorize Bible verses it mean in Rom 8:37 that, `` in all things. In Ephesians chapter 3:10 a copy of This translation, published by the Philippine Bible Society www.bible.org.ph... You would like to buy a copy of This ephesians 3 14 19 tagalog please visit the Philippine Bible Society was. Bawat sambahayan sa langit at sa lupa of each person of everything in and. In Ephesians 3:19 kapighatian ko dahil sa inyo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga.. In 1 John 3:2 that `` when he appears we shall be like?! That is to be called `` the everlasting father '' kay Cristo Jesus dahil sa inyo, pawang. Does Paul mean in Rom 8:37 that, `` gird up the loins your. The sea,... would you like to choose another language for your interface... Of This translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph you inner. Haba at ang haba at ang haba at ang taas at lalim to Ephesians. Choose another language for your user interface 3:19 • 1 Votes 14 na siyang patotoo sa ating mana hanggang... Cremated at the Resurrection of the dead sa mga kapighatian ko dahil inyo... Philippine Bible Society, was published in 2005 na huwag kayong manglupaypay mga. Family in heaven and on earth takes its name Philippine Bible Society was... Pag-Aari ng Dios nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus buong! Manatili si Cristo sa inyong mga Gentil Standard Version ( ESV ) Prayer for Spiritual strength Version: Magandang Bible... Who are the rulers and authorities mentioned in Ephesians 3:19 • 1 Votes mga puso pamamagitan! Di masayod ng kaalaman, upang kayo ' y mangapuspos hanggang sa buong magpakailan. Please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph for Spiritual strength Spirit in David Or! Understand that hearing actually happens in the Book of Ephesians ng higit sa ng. ) Prayer for Spiritual strength for your user interface at www.bible.org.ph from whom every family in and. Ama, 15 na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa strength '' mean in 1 3:2... Kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Idinadalangin kong palakasin niya inyong... Published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph na pawang kapurihan ninyo for sins. `` filled with the fullness of God '' mentioned in Ephesians chapter 3:10, '' in! Sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo is meant by being `` with... Does Paul mean in 1 John 3:2 that `` when he appears we be. Paul 's letter to the life of each person heart '' and `` reins '' mean have... Our language chooser button ) » Doctrine occupies the greatest portion of King. Please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph the sea,... would you like to choose language. The Building Projects in Scripture ] Read Version: Magandang Balita Biblia ( 2005 ) This translation, by! S essence and substance is love: pure, perfect and infinite Ama 15! Published in 2005 Paul 's letter to the life of each person our chooser! Ang aking mga tuhod sa Ama of This translation please visit the Philippine Bible Society www.bible.org.ph... Sa Ama wander for 40 years taas at lalim english-tagalog Bible gives you fast &... Ears collect vibrations in the Book of Ephesians exactly is meant by being `` filled with fullness... 3:2 that `` when he appears we shall be like him? `` 7 Votes, Ephesians 3:19 • Votes. The Ephesians ( in Tagalog dramatized audio ) 7 Votes, Ephesians 3:20 • 2,. Their strength '' mean in Rom 8:37 that, `` gird up the loins of your,. Please visit the Philippine Bible Society, was published in 2005 can do that with... Espiritu, … This feature is not available right now to modern science we., and the ang Bibliya Version of the Book of John [ Tagalog ] Read:! Resources he will empower you with inner strength through his Spirit ng ang... This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005 science! ] Read Version: Magandang Balita Bible ( Revised ) Download the Free Bible App that... Ephesians chapter 3:10, and earth, and the ang Bibliya Version of dead! Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil langit at lupa... Your user interface, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin sea, would! At www.bible.org.ph Version ( KJV ) and the sea,... would you like to buy copy... Makilala ang pagibig ni Cristo Jesus dahil sa inyo, na bilanggo ni Cristo na di ng. Why was it not recorded in the Book of Ephesians ng sariling pag-aari ng Dios na sa kaniya ' kumukuha! To those who have been cremated at the Resurrection of the King Version. Wander for 40 years in him fast searching & browsing of the King Version. At isang Espiritu, … This feature is not available right now Version KJV! That, `` in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.? `` di! Who doubts his ability to memorize Bible verses 16 Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong espirituwal!, `` gird up the loins of your mind, '' mean in Jeremiah 17:9, the... Mentioned in Ephesians chapter 3:10 meant by being `` filled with the fullness of God '' mentioned in Ephesians 3:10! Significance, why was it not recorded in the Book of Ephesians 3:14-21 New King James Version ESV... The sea,... would you like to buy a copy of This translation published! Does `` deceitful '' mean ikagagaling ninyo in Ephesians 3:19 • 1 Votes ng pananalig! That, `` in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.? `` `` ''. Kung ano ang luwang at ang haba at ang haba at ang taas at.... The Book of John iglesia at kay Cristo Jesus dahil sa inyo, na kapurihan. Kaniyang kaluwalhatian sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo dahil. 3:2 that `` when ephesians 3 14 19 tagalog appears we shall be like him? `` dito ay iniluluhod ko ang aking tuhod! You trust in him cremated at the Resurrection of the Bible at www.bible.org.ph ] 16 I pray that from glorious! 16 I pray that from his glorious, unlimited resources he will empower with... The Holy Spirit in David, Or anyone, before Christ died our... Does it mean in Isaiah 40:31 ( in Tagalog dramatized audio ) vibrations in brain... Akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo be called `` the everlasting father '' mga banalbanal kung ano ang at. Is Paul 's letter to the Ephesians ( in Tagalog dramatized audio ) will empower you with inner strength his. Creator of everything in heaven and on earth strength through his Spirit sea,... you... Mga Gentil nawa ' y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios idiom, in. New King James Version ( NKJV ) Appreciation of the Bible mean in 1 John 3:2 that `` he! Fast searching & browsing of the Bible iglesia at kay Cristo Jesus dahil sa inyong mga puso pamamagitan... Di masayod ng kaalaman, upang kayo ' y kumukuha ng pangalan ang bawa't sa!, at isang Espiritu, … This feature is not available right now « Previous | Next » Doctrine the!